Interviews met aikidoleraren

tohei

tomiki

mochizuki1

Koichi Tohei, grondlegger
van Shin Shin Toitsu Aikido
Kenji Tomiki, grondlegger
van Tomiki Aikido
Minoru Mochizuki, grondlegger
van Yoseikan aikido

 

Shioda1 nadeau    
Gozo Shioda, grondlegger
Yoshinkan aikido
Robert Nadeau